• 1
  • 2
  • 6
  • 5
  • 3
  • 4
med
dr banner

ד"ר דורון רול, מומחה ברפואת ילדים והמנהל הרפואי של מיבאל'ה


ה"שימוש" במדריכות/יועצות הנקה רווח מאוד לאחרונה. האם הטרייה סומכת פחות על עצמה, ומה חבל, גם פחות על הסבתא.
רבות מעוזרות ההנקה הנ"ל נוטות להמליץ על ניתוח לשון קשורה מייד עם הזמנתן ולעתים אף מתנות ייעוץ כזה בניתוח מוקדם.

במרכז הלשון, בקדמתה, מצוי קרום המחבר את הלשון לרצפת הפה. החיבור יכול להיות ממוקם בעומק שונה, מקצה הלשון ופנימה. נדיר (ולא כאן המקום לדון באחוזי התופעה) כי החיבור הוא עד כדי כך קדמי שלא מתאפשרת כלל תנועת הלשון קדימה.
הלהיטות בחיתוך הלשון קיימת גם אצל מספר מבצעי-הניתוח, ויש גם מי שמתרברב בניתוח 14,000 תינוקות. אין ספק באשר לרווח הטמון כאן.

ברוב הגדול של המקרים בהם נתקלתי ואשר הופנו לניתוח טרם בואם אלי הלשון אינה קשורה כלל, או קשורה במידה חסרת חשיבות, אין כל הפרעה להנקה (צריך רק לדעת להדריך האם) ובשלב מאוחר גם אינה גורמת לכל ליקויי הגייה.

אז אנא, לפני הפגיעה בתינוק, קבלו עצה מאדם מוסמך, וכזה גם שאין לו כל רווח כספי או אחר מהניתוח.Share