PAGES_moadon.jpg
dr banner

אבחון פסיכודידקטי

אבחון פסיכו-דידקטי

מהו אבחון פסיכו-דידקטי

אבחון פסיכודידקטי הוא אבחון המשלב חלק רגשי וחלק לימודי על מנת לבחון את קיומם של ליקויי למידה והאם הגורם להם הוא רגשי, זאת לצד הערכה של היכולת השכלית של הנבדק. האבחון מתייחס לנקודות החוזק והחולשה של הנבדק, על מנת לסייע לגורמים החינוכיים לבצע התאמות ולסייע לנבדק להתגבר על הקשיים

כיצד מתבצע האבחון


האבחון נערך על ידי פסיכולוג חינוכי ונמשך 4-6 שעות. ההחלטה אם לפצל את האבחון לשני מפגש או לקיימו בפעם אחת תתקבל על ידי הנבדק והפסיכולוג החינוכי
בשלב הראשון לומד הפסיכולוג על חייו והתפתחותו של הנבדק, ועל ההיבטים הרגשיים שלו
בשלב השני, נערכים לנבדק מבחנים ובהם אבחון אינטיליגנציה, מבחנים לקשיי קשב וריכוז, תפיסת רצף, בדיקת מיומנויות לימוד בסיסיות ועוד

סיכום האבחון והמשך הייעוץ


לאחר ניתוח כל ממצאי המבחנים נערכת פגישת סיכום הכוללת הסבר של המסקנות וההמלצות. הסיכום נמסר להורים גם בכתב
בהתאם להמלצות האבחון, ניתן לתאם פגישות ייעוץ וטיפול במרכז מיבאל׳ה וליהנות מהדרכה והנחייה של הפסיכולוג החינוכי לצוות המטפל ללא עלות נוספתלמה לעשות את האבחון במיבאל׳ה

האבחון מוכר על ידי מוסדות החינוך ונעשה על ידי מאבחנת דידקטית מוסמכת
פגישת סיכום בסמוך לאבחון וקבלת דו"ח 
אפשרות להמשך טיפול במרכז הרפואי 
סודיות - המרכז פרטי וכל המידע שנמסר לצוות המרכז נשמר ברמת סודיות גבוהה ביותר
Share
yellow-ch
coupon banner
logo
קל לשמור קשר עם מיבאלה
mailyoutubefbtwitter
03.6007077