PAGES_peilut.jpg
dr banner

ריפוי בעיסוק


ריפוי בעיסוק התפתחותי הוא ענף טיפולי שיקומי העוסק בהתפתחות הילד, באבחון ובטיפול פגים, תינוקות וילדים, ובהדרכת הוריהם.
מטרת הריפוי בעיסוק היא הקניית כלים להשתלבות ולפעילות במסגרות החינוכיות ובשעות הפנאי ולביצוע מטלות יומיומיות באופן עצמאי.

פנייה למרפא בעיסוק לילדים

הפנייה למרפא בעיסוק יכולה להיעשות ביוזמת ההורים, החשים שיש צורך בהדרכה ובמתן כלים לסיוע לילד להשתלב ולבצע פעילויות יומיומיות, או בהמלצת הצוות החינוכי (גננת, מורה).
ככלל, מומלץ להיבדק על ידי רופא ילדים התפתחותי או נוירולוג ילדים, על מנת לבחון האם יש צורך בטיפול משולב של מספר אנשי מקצוע או שדי בטיפול על ידי המרפאים בעיסוק.

סיבות לפנייה לטיפול בריפוי בעיסוק לילדים

עיכוב התפתחותי
סרבול מוטורי
קשיים במוטוריקה עדינהקשיי תקשורת
קשיים בוויסות החושי
אוטיזם
לקויות כתיבה
לקויות ראיה
לקויות שמיעה
קשיים קוגניטיביים
קשיי קשב וריכוז
לקויות למידה
פיגור
שיתוק מוחין
טראומה
קשיי אכילה

ריפוי בעיסוק - שלב האבחון

לאחר מילוי שאלוני התפתחות ייפגש המטפל עם הילד, על מנת לבצע הערכה תפקודית בה יזהה את היכולות והקשיים ברמה הגופנית, הנפשית והקוגנטיבית.

במסגרת האבחון, ואף בשלבים שונים של טיפולי ריפוי בעיסוק, המטפל עשוי להיפגש עם גורמים חינוכיים במסגרות בהן נמצא הילד ולהגיע לביקור בביתו, על מנת לקבל תמונה רחבה של הסביבה בה מצוי הילד ולהתאים את התוכנית לסביבתו האישית.

בסיום האבחון, אם יראה המטפל צורך בכך, יפנה את המטופל לנוירולוג לילדים על מנת שיקבע האם יש צורך בטיפול משולב. אם אין צורך בטיפול משולב או במקביל לו, יבנה המטפל תוכנית טיפול לילד, בהתחשב בממצאים הקליניים, התצפיות והשיחות שנערכות עם המשפחה והצוות החינוכי.

הטיפול

הטיפול מתקיים אחת לשבוע ומשכו שעה. הטיפול מועבר באמצעות טכניקות של משחק ופעילות חווייתית תוך הדגשת ההצלחה ותחושת המסוגלות של הילד.
הטיפול נעשה בשיתוף פעולה עם ההורים והגורמים החברתיים הסובבים את הילד, על מנת לקבוע את קצב ההתקדמות והמטרות.

 

Share
yellow-ch
coupon banner
logo
קל לשמור קשר עם מיבאלה
mailyoutubefbtwitter
03.6007077